El dret de les tecnologies de la informació i la comunicació (tic)

Aquest és un àmbit d’actuació especialitzat i novador, requerit per l’ús actual de les modernes tecnologies de la Informació i la Comunicació, que planteja nous reptes i solucions que solament es poden enfocar mitjançant una conjunció dels coneixements i experiència en la pràctica del Dret i el coneixement i experiència de l’aplicació del Dret a aquest àmbit.

 • La prestació de Serveis d’Internet i informàtics.
  • • Assessorament a empreses i entitats de tot tipus sobre l’adequació dels seus espais web a la Llei de
  • • Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (LSSI).
  • • Elaboració de documents i clàusules d’avís legal, condicions de ús i de protecció jurídica per a ser incloses a les pàgines web corporatives.
  • • Noms de domini.
   • • Tràmits enregistrament de noms de domini.
   • • Assessorament i actuacions en matèria de noms de domini i les seves relacions amb marques comercials.
   • • Demandes o defensa per recuperació del nom de domini davant la OMPI.
  • • Redacció de contractes destinats a servir de suport a les relacions comercials a través d’Internet i de
  • serveis informàtics.
   • • Contractes de desenvolupament pàgines web.
   • • Contractació de continguts.
   • • Contractes de hosting i housing.
   • • Contractes informàtics.
  • • Assessorament i actuacions en matèria de responsabilitat civil derivada de la prestació de serveis
  • d’Internet.
  • • Assessorament i actuacions en matèria de responsabilitat dels intermediaris de serveis de la societat de la informació.
 • El comerç electrònic.
  • • Assessorament en la implementació i funcionament adequat d’un sistema de comerç electrònic que compleixi tots els requisits i normatives derivades del mitjà i de la contractació a distància i, si s’escau, amb consumidors.
  • • Accés a Internet, serveis web.
   • • Venda on-line. (directa/indirecta).
   • • Assessorament sobre els continguts
   • • Comunicacions comercials (publicitat /promoció de vendes/la utilització del correu electrònic com a mitjà de
   • publicitat i els seus requisits).
  • • Assessorament en matèria de contractació electrònica i redacció de documents, formularis i clàusules contractuals.
  • • Assessorament sobre la fiscalitat derivada del comerç electrònic.
  • • Assessorament en matèria de mitjans de pagament electrònics i la seva seguretat.
  • • Assessorament en matèria de criptografia, signatura electrònica i mitjans de identificació personal.
  • • La responsabilitat (civil, contractual, etc.) derivada de les activitats de comerç electrònic.
  • • Consulta i assessorament a associacions i organismes empresarials o institucionals.
  • • Actuacions davant l’Administració en Inspeccions i procediments sancionadors.
  • • Actuacions i assessorament per a usuaris de comerç electrònic en defensa dels seus interessos com a consumidors o professionals.
  • • Accions i actuacions judicials en matèria de comerç electrònic.
  • • Assessorament sobre codis de conducta i solucions extrajudicials de conflictes.
 • La protecció de dades de caràcter personal.
  • • Assessorament a empreses i entitats privades o públiques en matèria de Protecció de dades de caràcter personal.
   • • Empreses i entitats privades.
   • • Entitats públiques, Ajuntaments, etc.
   • • Associacions, Fundacions, escoles, clubs esportius i altres entitats que tracten amb un alt nombre de dades personals.
   • • Empreses petites i particulars que tracten dades de caràcter personal amb finalitats comercials.
   • • Despatxos de professionals que tracten amb dades personals dels seus clients.
  • • Avaluació del nivell de compliment de la normativa en aquesta matèria.
  • • Elaboració dels protocols d’adequació a la LOPD i el Document de Seguretat i la seva implementació a l’empresa o entitat.
  • • La protecció de dades en l’àmbit dels sistemes de vídeo vigilància.
  • • Notificació de fitxers, modificacions, cancel·lacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Redacció de formularis i documents, exigits per la normativa, amb clàusules específiques relatives al tractament de les dades de caràcter personal.
  • • Assessorament i elaboració de escrits per a la pràctica dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per part dels particulars de dades, així com la formulació de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • • Representació i defensa jurídica d’empreses davant de procediments administratius sancionadors incoats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • • Representació i defensa, en judici, de particulars i empreses en matèria de reclamació de danys i perjudicis pel tractament de dades personals
  • • Actuacions i tractament de dades per compte dels responsables del fitxer.
  • • Auditoria jurídic-informàtica de seguretat del tractament de dades i planificació del sistema.
 • La protecció de la propietat intel·lectual en l’ús de les tecnologies de la Informació.
  • • Assessorament en la protecció dels drets d’autor i de la Propietat Intel·lectual:
   • • Disseny pàgines web.
   • • Programes informàtics.
   • • Continguts de la web, música, imatges, software, etc.
  • • Contractes de cessió de drets.
  • • Dipòsit i Inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual de pàgines Web, programes informàtics, bases de dades i obres multimèdia.
  • • Dipòsit notarial i escrow.
  • • Exercici de les accions civils o penals per infracció de drets de propietat intel·lectual, davant apropiacions, usurpacions i utilitzacions il·lícites.
 • Ús de les tecnologies de la informació i Dret del Treball.
  • • Les tecnologies de la Informació i la Organització empresarial del treball.
  • • La utilització de Internet, el correu electrònic i les relacions de treball.
   • • Aspectes relacionats amb el control i la disciplina de l’empresari.
   • • Utilització de mitjans de l’empresa.
   • • Aspectes relatius al secret de les comunicacions i de la privacitat.
   • • Danys produïts per una utilització indeguda dels mitjans (virus informàtics, intrusisme informàtic, etc.)
  • • El tele treball i el Dret del treball. Noves formes de prestació de treball.
  • • La propietat intel·lectual i les obres derivades del contracte de treball.
  • • La responsabilitat del personal de l’empresa en l’ús de les noves tecnologies.
  • • Defensa i actuacions davant la jurisdicció social en matèria laboral.
 • Els delictes informàtics.
  • • Assessorament a empreses i particulars en matèria de criminalitat informàtica
   • • Intrusió en sistemes informàtics.
   • • Delictes contra la intimitat.
   • • Accés il·legal a dades personals.
   • • Danys informàtics.
   • • Defraudacions informàtiques.
   • • Falsedats en document informàtic.
   • • Delictes contra la propietat intel·lectual.
   • • Tràfic de continguts il·lícits a Internet, pornografia infantil, etc.
  • • Responsabilitat penal dels prestadors de serveis de la Societat de la Informació i els intermediaris.
  • • Representació i defensa en judici de particulars i empreses en matèria d’il·lícits informàtics civils i penals.
  • • Especial actuació en activitats il·lícites de menors.
  • • Defensa de menors a la Jurisdicció de Menors.
  • • Actuacions en defensa de la víctima.

 

_DRET
DE LES TIC

_DRET CIVIL

_DRET MERCANTIL

_DRET LABORAL

_ASSESSORIA
JURÍDICA
FISCAL
LABORAL

RECULL DE
LEGISLACIONS

Últimes Noticies

El mecanisme de la segona oportunitat

15 juliol, 2020

Actualment s'ha anat incrementant la situació de sobre enduatament de les persones físiques derivat de la situació econòmica general, que ha comportat que molts negocis no hagin pogut continuar amb la seva activitat o bé, persones físiques, hagin hagut d'assumir deutes derivats de empreses o familiars dels quals eren fiadors.

 

LLEGIR MÉS...

Èxit de la Taula Rodona: Ús i abús de les nostres dades al món digital - Organitzada per TICOsona dins la Mobile Week 2020

27 febrer, 2020

El passat 27 de febrer va tenir lloc la Taula Rodona organitzada per TICOsona dins la Mobile Week. El tema a debatir va ésser "Ús i abús de les nostres dades al món digital" . 

LLEGIR MÉS...

LA NOVA REFORMA DE LA LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

16 octubre, 2019

El passat 2 de març de 2019 es va publicar la Llei 2/2019, de 1 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, incorporant així la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 relativa a la gestió col·lectiva dels drets d’autor i drets afins, i a la concessió de llicencies multiterritorials sobre obres musicals, així com la Directiva 2017/1564/UE sobre certs usos permesos de determinades obres i altres prestacions protegides per drets d'autor i drets afins, a favor de persones cegues, amb discapacitat visual o amb altres dificultats per accedir a textos impresos.

 

LLEGIR MÉS...

ENTRADA EN VIGOR DE LA NOVA NORMATIVA QUE REGULA ELS SERVEIS DE PAGAMENT “ONLINE”.

16 octubre, 2019

Aquest 14 de setembre de 2019 ha entrat en vigor la Directiva Europea coneguda com PSD2  (Payment Services Directive). Aquesta és la segona directiva que regula el serveis de pagament i pretén adaptar la regulació vigent a l’era digital actual. L’objectiu d’aquesta directiva, és doble: en primer lloc, la voluntat és regular una modalitat de pagament online més ràpida i segura i, en segon lloc, agilitzar la gestió de les finances personals. Així, es reforcen les mesures de seguretat tant dels pagaments realitzats a través d’Internet com de l’accés a les pròpies comptes bancàries a través de l’app o de la pàgina web de l’entitat.

 

LLEGIR MÉS...

L’AEPD PUBLICA UN LLISTAT DE TRACTAMENTS DE DADES QUE REQUEREIXEN AVALUACIÓ D’IMPACTE PRÈVIA

29 juliol, 2019

Amb l’entrada en vigor del nou Reglament (UE) 2016/679  DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), una de les novetats més importants que es deriva de la filosofia que persegueix la nova normativa basada en l’auto responsabilitat, s’estableix l’obligació de que en determinats tractaments de dades es requereix la realització d’una avaluació d’impacte de protecció de dades que pot derivar-se del tractament.  

LLEGIR MÉS...

L’ACCÉS PER PART DE L’EMPRESARI AL CORREU ELECTRÒNIC DELS TREBALLADORS

22 març, 2019

La nova normativa en protecció de dades i les recents sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans, han establert limitacions a la potestat de control de l’empresari quan entren en col·lisió drets fonamentals dels treballadors i s’exigeix la prèvia comunicació per part de l’empresa de la política d’ús dels mitjans tecnològics.

LLEGIR MÉS...

LA NOVA “LOPDGDD”

16 gener, 2019

Entra en vigor la normativa estatal que aplica el RGPD

El passat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la norma normativa estatal en relació a la protecció de dades, mitjançant la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), que introdueix algunes novetats en la normativa interna.
 

LLEGIR MÉS...

Blockchain101: On som i on anem #EsmorzarTIC

21 gener, 2018

 

Blockchain101: On som i on anem

#EsmorzarTIC  de l'Associació TICOSONA
​celbrat el 15 de desembre de 2017 a l'Auditori Vit a Vic

LLEGIR MÉS...

Conferència: L'aplicació del nou reglament europeu de protecció de dades (UE) 2016/679 per part dels advocats

25 gener, 2018

Conferència: L'aplicació del nou reglament europeu de protecció de dades (UE) 2016/679 per part dels advocats
Data: 25 de gener de 2018 a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

LLEGIR MÉS...

La legitimació per al tractament de les dades personals en el nou RGPD

09 juliol, 2017

Amb l'entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Protecció de dades personals(RGPD), que s'esdevindrà de manera efectiva el 25 de maig de 2018, caldrà revisar que tots els tractaments de dades personals existents s'adeqüen a la nova normativa., en les seves múltiples facetes i noves obligacions, tant per als responsables com per als encarregats de tractament.
 

LLEGIR MÉS...

l'exigència de diligencia en el nou RGPD

04 abril, 2017

La diligencia exigida pel nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD)

LLEGIR MÉS...

ADREÇA

Rbla. del Passeig, 28, 4t, 2a

08500 VIC

T. 93 883 24 74

F. 93 889 45 85

ticjuris@ticjuris.com