Quin ús fa la teva empresa
de les dades dels clients? El Reglament General de Protecció de Dades, és aplicable des del passat 25 de maig de 2018. 

<h1>T’ajudem?</h1>
_Assessorament, implementació i
gestió integral
_advocats de confiança _la protecció legal que necessites

Quin ús fa la teva empresa de les dades dels clients?

El Reglament General de Protecció de Dades, és aplicable des del passat 25 de maig de 2018.

T’ajudem?

_Assessorament, implementació i gestió integral

_advocats de confiança

_la protecció legal que necessites

Avís Legal

1. identificació del titular de l’espai web.
Aquest espai web pertany a TICJURIS ADVOCATS, S.L.P., societat professional d’advocats amb domicili a Vic (08500), Rambla Passeig, 28, 4t., amb NIF B-63291777.
Tel. 938 832 474, Fax 938 894 585, e-mail: ticjuris@ticjuris.com, espai web: www.ticjuris.com
Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 35929, foli 220, fulla B271511
Inscrita al Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, amb el número 6.
 
2.- Objecte d’aquest avís legal
Aquest avís legal regula les condicions, l’accés i la utilització de l’espai web de TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. (en endavant www.ticjuris.com ), els seus continguts i serveis posats a disposició dels usuaris.
 
3. Normativa d’aplicació als serveis que presta TICJURIS ADVOCATS, S.L.P.
TICJURIS ADVOCATS, S.L.P., presta serveis d’advocacia d’acord amb la normativa legal i, en especial, d’acord amb la normativa següent, recollida a l’espai web del CICAC:
http://www.cicac.cat/el-cicac/normativa-2/exercici-professional/
 
3.- Acceptació de les Condicions de l’Avís Legal
El mer accés i/o utilització d’aquest espai web,  de tot o part dels seus continguts i serveis que s’hi incorporen, atribueix la condició d’usuari i suposa una adhesió plena i sense reserves a l’avís legal i condicions d’ús que s’exposen al propi espai web, situat a www.ticjuris.com ,  en la versió publicada al moment que l’usuari accedeixi als mateixos. S’entendran acceptades pel simple fet de visitar les pàgines de www.ticjuris.com.
L’usuari declara ser major d’edat i que disposa de la capacitat legal per a obligar-se i assumir les condicions d’aquest avís legal i, si no ho és, disposa de l’autorització dels seus pares o tutors.
L’usuari s’obliga a usar aquest espai web de forma diligent i correcta.
El present avís legal i condicions d’ús de l’espai web poden ser objecte de periòdiques actualitzacions. En aquest cas l’usuari estarà subjecte a les condicions que existeixin en cada moment quan accedeixi a www.ticjuris.com.
 
4.- Drets reservats
TICJURIS ADVOCATS, S.L.P., és el propietari legítim de tots els drets legals de www.ticjuris.com, pel que fa a imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l'usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest espai web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre'ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre'ls o transmetre'ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts a www.ticjuris.com sense el consentiment exprés i per escrit de TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats.  Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.
TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu espai web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.
 
5.- Responsabilitat per l’accés i ús dels continguts i serveis de www.ticjuris.com
TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. no controla la utilització que els usuaris facin d’aquest espai web, ni garanteix que ho facin conforme les presents condicions generals d’ús i avís legal. Ni l’entitat titular de l’espai web ni ningú que representi el servei, seran responsables civils directa o indirectament, de cap de les maneres, enfront de l’usuari o qualsevol altra persona per errors u omissions del servei, retards, errors o interrupcions en la transmissió de les informacions o pèrdues o danys de qualsevol tipus ocasionats o per qualsevol altra raó. Per cap motiu, TICJURIS ADVOCATS, S.L.P., tindrà responsabilitat civil cap a l’usuari o un tercer per danys directes o indirectes ocasionats per l’ús o la impossibilitat d’usar el servei o qualsevol enllaç o element del servei o disposició de les condicions generals d’ús i avís legal, tals com la pèrdua d’ingressos, guanys anticipades o la pèrdua de clientela.
TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. no es pot fer responsable de la interpretació que els usuaris de l’espai web puguin fer erròniament dels continguts dels mateixos o de les expectatives que, erròniament, s’hagin creat.
TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin atribuir-se a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que poguessin atribuir-se a l'incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic, com a conseqüència de l’obtenció, utilització o accés als serveis, la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets industrials, dels compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyent a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis, la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la utilització del servei, la inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis.
Aquest espai web conté materials preparats amb caràcter informatiu i orientatiu. Aquests materials poden ser modificats, desenvolupats i actualitzats sense previ avís de TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. Fem advertència, al seu torn, que la documentació publicada o la indicació de enllaços, malgrat l’esforç de la firma per mantenir l’espai web actualitzat, podrien no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més actual.  TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. no es responsabilitza dels possibles errors, variacions u omissions que poguessin apreciar-se, així com de l’ús que es faci d’aquests documents. Aconsellem la consulta dels butlletins o diaris oficials, així com de les fonts informatives d’on s’han obtingut les notícies o informacions.
TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. es reserva el dret a retirar de la seva plataforma tots els continguts que consideri que van contra aquestes condicions d’ús, tant a iniciativa pròpia com a iniciativa de qualsevol tercer interessat.
TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. no controla ni pot assegurar l’absència de virus informàtics en la utilització dels serveis prestats a través de la xarxa tant del propi servei com dels prestats per tercers a través del servei i que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. informa als usuaris dels seus serveis que posa a la seva disposició l’adreça electrònica ticjuris@ticjuris.com  als efectes de presentar qualsevol queixa o reclamació en relació al mal funcionament o funcionament defectuós d’aquet espai web o de qualsevol altra reclamació o queixa relativa als serveis que presta l’entitat a través d’aquest portal.
 
6.- Hiperenllaç i framing
La realització d’un enllaç i/o framing des del vostre lloc web cap a www.ticjuris.com implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.
Solament es permet l’enllaç i/o framing cap a la següent adreça web www.ticjuris.com Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit  de TICJURIS ADVOCATS, S.L.P.
 
7.- Jurisdicció
Les parts, renunciant al seu propi fur si el tinguessin, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats de Vic per a qualsevol controvèrsia derivada de l’ús d’aquest espai web. La Llei aplicable serà l’espanyola.

_DRET
DE LES TIC

_DRET CIVIL

_DRET MERCANTIL

_DRET LABORAL

_ASSESSORIA
JURÍDICA
FISCAL
LABORAL

RECULL DE
LEGISLACIONS

Últimes Noticies

LA NOVA “LOPD”

16 gener, 2019

Entra en vigor la normativa estatal que aplica el RGPD

El passat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la norma normativa estatal en relació a la protecció de dades, mitjançant la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), que introdueix algunes novetats en la normativa interna.
 

LLEGIR MÉS...

Èxit de l’EsmorzarTIC sobre el RGPD, la nova normativa europea de protecció de dades

26 abril, 2018

Una cinquantena de persones han assistit avui a l’EsmorzarTIC de TicOsona sobre les novetats de la llei RGPD, Reglament General de Protecció de Dades. La ponència ha anat a càrrec de Pere Rius, de TicJuris.

LLEGIR MÉS...

enorme filtració de dades personals de Facebook

25 març, 2018

Aquests dies s'ha conegut que una consultora britànica ha tractat les dades de 50 milions de persones de Facebook, amb finalitats relacionades amb la campanya electoral de Donald Trump

LLEGIR MÉS...

el proper dia 25 de maig d'aquest any, finalitza el període d'adaptació de la nova normativa sobre protecció de dades personals.

17 febrer, 2018

En data 4 de maig de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, el qual és norma d'aplicació directa a tots els Estats de la UE i que les seves disposicions afecten a totes les entitats de qualsevol mena que tractin dades de caràcter personal, amb la obligació que el proper 25 de maig de 2018, hagin implementat de manera efectiva totes les seves disposicions.

 

 

LLEGIR MÉS...

Conferència: L'aplicació del nou reglament europeu de protecció de dades (UE) 2016/679 per part dels advocats

25 gener, 2018

Conferència: L'aplicació del nou reglament europeu de protecció de dades (UE) 2016/679 per part dels advocats
Data: 25 de gener de 2018 a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

LLEGIR MÉS...

Blockchain101: On som i on anem #EsmorzarTIC

21 gener, 2018

 

Blockchain101: On som i on anem

#EsmorzarTIC  de l'Associació TICOSONA
​celbrat el 15 de desembre de 2017 a l'Auditori Vit a Vic

LLEGIR MÉS...

La legitimació per al tractament de les dades personals en el nou RGPD

09 juliol, 2017

Amb l'entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Protecció de dades personals(RGPD), que s'esdevindrà de manera efectiva el 25 de maig de 2018, caldrà revisar que tots els tractaments de dades personals existents s'adeqüen a la nova normativa., en les seves múltiples facetes i noves obligacions, tant per als responsables com per als encarregats de tractament.
 

LLEGIR MÉS...

l'exigència de diligencia en el nou RGPD

04 abril, 2017

La diligencia exigida pel nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD)

LLEGIR MÉS...

l'us del whatsapp entre l'advocat i els seus clients s'adequa a la LOPD?

23 setembre, 2016

Article publicat per l'advocat Pere Rius al blog de ENATIC, Abogacia 2.0
l'ús del whatsapp entre l'advocat i el client.

 

LLEGIR MÉS...

Presentació del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

07 juliol, 2016

El dijous 7 de juliol, l'Associació d'Empresaris de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICOSONA), ha celebrat un esmorzar TIC, tenint com a tema les Novetats del nou Reglament Europeu Protecció de dades.

 

 

LLEGIR MÉS...

La privacitat en l'ús del correu electrònic en l'àmbit laboral

21 març, 2016

Article publicat per Pere Rius, Advocat soci de TICJURIS ADVOCATS i associat a ENATIC, al Blog de ENATIC
ENATIC és una Associació Estatal d'Advocats especialitzats en el Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

LLEGIR MÉS...

La nova regulació penal dels delictes relatius a la intromissió a la intimitat i descobriment i revelació de secrets

02 octubre, 2015

Article publicat per Pere Rius, Advocat soci de TICJURIS ADVOCATS i associat a ENATIC, al Blog de ENATIC
ENATIC és una Associació Estatal d'Advocats especialitzats en el Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

LLEGIR MÉS...

ADREÇA

Rbla. del Passeig, 28, 4t, 2a

08500 VIC

T. 93 883 24 74

F. 93 889 45 85

ticjuris@ticjuris.com